Các Loại Kẹp Và Phụ Kiện Đấu Nối:

Đầu Cốt và Ống Nối:

Vật Liệu: Aluminium, Copper, Brass, Bi-metallic Cu-Al, ...

Mô tả: Đầu cốt và ống nối

Các Loại Kẹp:

Vật liệu: Thép nhúng kẽm, Aluminium,Copper, Bi-metallic Cu-Al

Mô tả: Kẹp PG , Kẹp Hotline, Kẹp Quai, ...

ANH DUC TRADING TECHNICAL CO., LTD

YOUR BIZ INSPIRES US!

Address: 10 Phan Ba Vanh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Head Office: 19, 47 Street, Cat Lai Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (+84) 28 66 858 199   

Email: info@anhducgroup.com    Website: www.anhducgroup.com

© 2014 - 2020 . ANH DUC GROUP, All rights reserved